Wijkraadvergadering bewoners 2021

Beste bewoners van Floriande,

De volgende bewonersvergaderingen staan gepland:

11 januari 2021 bewonersvergadering in het SKWA
geannuleerd i.v.m. COVID-19 maatregelen

8 Maart 2021 bewonersvergadering in het online MS Teams

10 Mei 2021 bewonersvergadering in het SKWA online MS Teams

12 Juli 2020 bewonersvergadering in het SKWA

13 September 2020 bewonersvergadering in het SKWA

8 November 2019 bewonersvergadering in het SKWA

Wij hopen dat er veel Floriande bewoners aanwezig zullen zijn

Bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2021 geannuleerd

Beste bewoners van Floriande,

Op 11 januari 2021 staat er een bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst  van de wijkraad Floriande gepland. Deze vergadering gaat niet door.

De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.

Helaas is ons secretariaat verminderd functioneel en is nu nog geen informatiebulletin. Komende week hopen we dit te kunnen delen samen met de data voor de bewonersvergadering in 2021

Of deze vergaderingen doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Hierover wordt nu t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diejen
Voorzitter wijkraad Floriande

kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande geannuleerd

De Meerlanden heeft de wijkraad verzocht de kerstboom inzameling wederom te organiseren. Tot vlak voor de mededelingen van onze minister op 14 december waren we al redelijk ver met de voorbereidingen voor het organiseren van de kerstboominzameling. We waren al redelijk ver met de voorbereiding van de organisatie van de inzameling toen onze premier op 14 december jl. nieuwe maatregelen aangekondigde die tot 19 januari van kracht zullen zijn. Hierdoor waren dermate ingrijpende aanpassingen nodig dat organisatie van de inzameling te ingewikkeld werd.

De inrichting van de inzamelpunten met een verwachte aanvoer van ca. 2000 bomen in 3 uur binnen de aangescherpte COVID-maatregelen is onuitvoerbaar. Wij kunnen de verantwoordelijk, die met de organisatie daarvan noodzakelijk is, niet nemen.

Het bestuur van de wijkraad heeft daarom besloten de kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande te annuleren.

We gaan er van uit dat Meerlanden en de gemeente de juiste maatregelen nemen nu deze inzameling niet door gaat. We hebben gevraagd voor een extra ophaalronde. Volgens de afvalkalender staat 15 januari als ‘kerstbomen-ronde’ in onze wijk.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2021

Met vriendelijke groet,

Ruud van Eeden
Coördinator Kerstboominzameling
Wijkraad Floriande

Noodverordening COVID-19 een aanwijsbesluiten

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 20 september 2020).

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Kennemerland en treedt in werking met ingang van 20 september om 18.00 uur.

Hiering zijn voor de regio waar o.a. de Haarlemmermeer onder valt, maatregelen opgenomen die gelden;
Artikel 2.1 Verboden samenkomsten
Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand
Artikel 2.3 Verbod openstelling dansvoorziening
Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen
Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties
Artikel 2.6 Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden
Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer
Artikel 2.8 Overig personenvervoer
Artikel 2.9 Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

De gehele verordening kun je hier downloaden.

In aanvulling op deze noodverordening heeft de gemeente twee aanwijsbesluiten per 23 september gepubliceerd namelijk
- een aanwijsbesluit verbod geluidsapparatuur
- een aanwijsbesluit verboden gebieden

Voor Floariande zijn de met geel gearceerd passages die van belang. Ook belangrijk om te weten dat het verbod naast de gevallen als bedoeld in het tweede lid van artikel 2.5 van de Noodverordening niet geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk in het gebied aanwezig moeten zijn.