Stichting Wijkraad Floriande en Bestuur

De Stichting Wijkraad Floriande is begin 2007 opgericht door een negental bewoners van de wijk, die van oordeel waren, dat de wijkbewoners voor algemene belangen naar alle instanties vertegenwoordigd moesten kunnen worden. Drie van hen hebben zich toen bereid verklaard het bestuur hiervan te vormen.

Op 19 april 2007 hebben deze bestuursleden hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte, waarin tevens de Statuten van de Stichting staan vermeld.
In de Statuten staat vermeld, dat de stichting ten doel heeft: "het in overleg met de bewoners en andere belanghebbenden in stand houden casu quo verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de wijk Floriande te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)".
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 34272186.
De Gemeente Haarlemmermeer heeft op 3 juni 2009 een convenant met alle dorps- en wijkraden gesloten, waarmee de wijkraad een officiële status als gesprekspartner heeft gekregen op grond van de Inspraakverordening 2008.

Het bestuur van Wijkraad Floriande bestaat momenteel uit:
Peter van Diejen, voorzitter
Karin van Dam, secretaris
Willem Beishuizen, penningmeester

Nieuwe bestuursleden worden door het bestuur gekozen en benoemd.
Om benoemd te kunnen worden, moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Een bestuurslid moet in de wijk wonen.
• Een bestuurslid moet meerderjarig zijn.
• Een actieve inzet in tenminste een werkgroep of commissie of in de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester wordt verlangd.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van minimaal twee en maximaal vier jaar. Na aftreden is een bestuurslid terstond herbenoembaar.
De Wijkraad bestaat uit dit bestuur en een groep bewoners, die regelmatig de maandelijkse wijkraadvergaderingen bijwonen.
Het bestuur is begonnen met het opstellen van een Huishoudelijk Reglement ten behoeve van het functioneren van de Wijkraad, alsmede van een Reglement van Orde voor het houden van vergaderingen. De bestuur stelt werkgroepen in voor bepaalde thema's onder voorzitterschap van een bestuurslid.

De volgende werkgroepen zijn ingesteld:
Werkgroep Inrichting en Gebruik Openbare Ruimten, o.l.v. Djorn Noordman (en Ruud van Eeden)
Werkgroep Schiphol o.l.v. Willem Beishuizen
Werkgroep Sociaal Domein (incl. Jeugd) o.l.v. Fred van Delden
Werkgroep Verkeer o.l.v. Peter van Diejen

Afdrukken E-mail